دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

حکم گرفتن وام های بانکی

فقه » ابواب معاملات: بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله
حکم گرفتن وام های بانکی در نظر شما چه می باشد
... مشاهده پاسخ

آیا سب دشمنان دین جایز است یا خیر؟

فقه: سلام
آیا سب دشمنان دین جایز است یا خیر؟ ... مشاهده پاسخ

آیا اعمال حج در قسمت توسعه یافته اشکال دارد؟

فقه » ابواب عبادات: سلام
مسجدالحرام در طول تاریخ توسعه یافته است و حتی مقام ابراهیم نیز جا به جا شده. آیا اعمال حج در قسمت توسعه یافته اشکال دارد؟
متشکر ... مشاهده پاسخ

درلواط فاعل میتواندباخواهرمفعول ازدواج کندیاخیر؟

فقه » ابواب عقود: سلام
درلواط اگرفاعل ومفعول بالغ شرعی باشند فاعل میتواند باخواهر مفعول ازدواج کند یاخیر؟ ... مشاهده پاسخ

آیا اذن ولی در ازدواج باکره رشیده شرط است؟

فقه » ابواب عقود: سلام علیکم
آیا اذن ولی در ازدواج باکره رشیده شرط است؟ در این مسئله فرقی میان ازدواج دائم و موقت وجود دارد؟ اگر در ازدواج موقت شرط عدم دخول شود باز هم اذن ولی شرط است؟ ... مشاهده پاسخ

ارسال سوال